Säännöt


Yhdistyksen nimi on Kauniaisten Taitoluisteluklubi ry., ruotsiksi Grankulla Konståkningsklubb rf., ja sen kotipaikka on Kauniainen. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä seuraksi.


Seuran tarkoituksena on ylläpitää ja edistää taitoluisteluharrastusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää taito- ja kuntoluisteluharjoituksia, kilpailuja, näytöksiä, koulutustilaisuuksia sekä muuta samantapaista toimintaa. Seura voi toimintansa rahoittamiseksi järjestää juhlia, keräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Toimintaansa varten seura voi omistaa tai vuokrata maa-alueita tai kiinteistöjä.


Jokainen seuran jäsen on oikeutettu lunastamaan jäsenmerkin, joka voidaan myös antaa muistoksi muillekin kuin jäsenille. Henkilölle, joka on merkittävästi edistänyt seuran toimintaa ja sen tarkoitusperien toteuttamista, voi seuran hallitus anoa kultaista, hopeista tai pronssista ansiomerkkiä Suomen Taitoluisteluliitolta.


Seuran jäseneksi voi liittyä hyvämaineinen yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö. Seuran jäsenet ovat:

1) kunniajäseniä, joiksi seuran kokous voi kutsua seuran toiminnassa erikoisesti ansioituneita henkilöitä; kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua

2) vuosijäseniä, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun

3) kannattajajäseniä, jotka suorittavat vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen tai vuosittaisen kannattajajäsenmaksun

Seuran jäseneksi voi hallitus hyväksyä myös vieraan maan kansalaisen, jolla ei kuitenkaan ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Vieraan maan kansalaisia voi olla enintään kolmasosa yhdistyksen koko jäsenluvusta.

Hallitus pitää seuran jäsenistä luetteloa, jossa nimen lisäksi mainitaan jokaisen jäsenen kotipaikka, osoite ja ammatti sekä kansalaisuus, ellei hän ole Suomen kansalainen.


Vuosi- ja kannattajajäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta päättää hallitus. Päätöksen on oltava yksimielinen.

Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta on tehtävä vähintään kolmeneljäsosan (3/4) enemmistöllä seuran kokouksessa annetusta äänimäärästä.

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, on tehtävä siitä ilmoitus kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen, joka on toiminut seuran tarkoitusta tai hyvää tapaa loukkaavasti tai urheiluhengen vastaisesti tai laiminlyönyt huomautuksista huolimatta jäsenmaksujensa suorittamisen seuralle, voi hallitus erottaa.


Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna ovat läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


Hallituksen tehtävänä on:

1) valvoa seuran etuja ja edustaa sitä sekä ohjata kaikkea seuran toimintaa

2) asettaa tarvittavat valiokunnat ja toimikunnat sekä määrätä niiden puheenjohtajat

3) valmistella seuran kokoukselle esitettävät asiat sekä toimeenpanna sen päätökset

4) valvoa, että toimihenkilöt ja virkailijat suorittavat tehtävänsä huolellisesti ja tarkoituksenmukaisesti

5) hyväksyä sopimukset ja sitoumukset, laatia vuosikertomukset ja talousarviot, hoitaa seuran varoja ja omaisuutta sekä hoitaa yhdistyslain mukaisesti muutkin hallituksen tehtävät

6) valita tai jättää valio- tai toimikuntien tehtäväksi kilpajoukkueiden ja niiden johdon valitseminen

7) päättää mihin keskusjärjestöihin seura kuuluu


Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa sekä ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen määrää, kukin yksinään.


Seuran toiminta- ja tilikausi on 1.8.-31.7. Tilipäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä vuosikertomus on jätettävä viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille. Tilintarkastajien tulee palauttaa tiliasiakirjat sekä antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

10§
Seuran vuosikokous pidetään vuosittain ennen 31. lokakuuta. Tarvittaessa tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä vaati sitä kirjallisesti hallitukselta erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten, hallitus kutsuu seuran jäsenet ylimääräisen kokoukseen.

Vuosikokouksesta ilmoitetaan vähintään kaksi viikkoa ja ylimääräisestä kokouksesta vähintään viikkoa ennen kokousta joko kirjallisesti jokaiselle seuran jäsenelle tai vähintään yhdessä Kauniainsissa ilmestyvässä suomen- ja ruotsinkielisessä sanomalehdessä. Ilmoituksissa on samalla mainittava kaikki ne asiat, jotka kokouksessa otetaan käsittelyn alaiseksi. Muut tiedonannot jäsenille toimitetaan hallituksen kulloinkin sopivaksi katsomalla tavalla.

11§
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

2) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3) esitetään vuosikertomus

4) esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilikaudelta

5) esitetään talousarvio ja määrätään vuosijäsenen jäsenmaksun ja vuosittaisen sekä kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun suuruus

6) valitaan hallituksen puheenjohtaja, mikäli hän on erovuorossa, seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi

7) valitaan kaksi (2) hallituksen jäsentä erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kahdeksi (2) vuodeksi

8) määrätään tilintarkastajien palkkio

9) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet

10) vahvistetaan toimintasuunnitelma

11) käsitellään hallituksen vuosikokouksessa esittämät muut asiat

12§
Seuran jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on jätettävä siitä kirjallinen ehdotuksensa seuran hallitukselle viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Hallituksen on esitettävä ehdotus oman lausuntonsa kera vuosikokoukselle.

13§
Seuran kokouksessa ovat äänivaltaisia jäsenmaksunsa suorittaneet, 16 vuotta täyttäneet vuosijäsenet sekä kunnia- ja kannattajajäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi (1) ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

14§
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai purkamisesta on tehtävä vuosikokouksessa. Jotta muutamis- tai purkamisehdotus tulisi hyväksytyksi vaaditaan, että sen puolesta annettujen äänten on oltava vähintään kolmeneljännestä (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Päätös vahvistetaan toisessa vähintään kuukautta myöhemmin pidettävässä seuran kokouksessa, tällöin yksinkertaisella äänten enemmistöllä

15§
Jos seura purkautuu käytetään sen jäljelle jääneet varat taitoluistelua kehittävään tarkoitukseen, siten kun purkamisesta päättävä seuran viimeinen kokous määrää.

16§
Muissa suhteissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.